Get Adobe Flash player
January 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
025610
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
26
86
25228
994
1088
25610

Your IP: 184.73.21.101
Server Time: 2017-01-24 21:11:51

 

  

                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร 

 

 เอกสารการรับสมัคร

          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์
          • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์
          • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส)
          • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ)
          • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
                 • เงินค่าสมัคร 100 บาท
                 • เงินค่าบำรุงประจำปี 50 บาท
                 • เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าจำนวน 200 ศพ จำนวน 4,000 บาท 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,150 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

    หมายเหตุ - ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น!

 

 

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2559  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2558  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2557 

 

 เอกสารประกอบการรับเงิน 

           สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต

           สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกที่เสียชีวิต

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกที่เสียชีวิต

       • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ทุกคน

       • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ทุกคน

       • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย หรือ ธ.ก.ส.

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

     พวงหรีดเคารพศพ

     เงินสงเคราะห์ศพ 50,000 บาท มอบให้ในวันพิธีฌาปนกิจ

       • เงินสงเคราะห์ศพที่เหลือมอบให้หลังจากผู้รับผลประโยชน์

          นำเอกสารหลักฐานมาแสดงและเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกได้ทั้งหมด

 

 

 

   รายชื่อสมาชิกลาออก ปี 2557  

 

 

 

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2559  

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2558  

 

 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-0-12515-0 สาขา สุรินทร์

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ เลขที่บัญชี 01-026-8-03016-0 สาขา สุรินทร์

             

   นายกสมาคม

 

 

         

  ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ

 

      

             

 

  

 เว็บไซต์อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

130/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044-538566 โทรสาร 044-539228 มือถือ 080-151-6695